Kopia ur nyhetsmail från ATLANTICA 2013

Vad gör du om det brinner?

Om det värsta skulle hända och båten börjar brinna ute till havs, vad gör du då? Här är några läsvärdaråd som kan rädda både båten och ditt liv.

Ombord på en båt finns gott om brännbara ämnen. Förutom drivmedel finns inredning och tillbehör som brinnerbra. Båten har även flera källor som kan orsaka brand, exempelvis motor, värmeanläggning, elektriskutrustning, gasolspis och fotogenlampor. Om det skulle börja brinna gäller att du inte grips av panik.

Evakuering

Vid brand ombord på den egna båten gäller det att i första hand få passagerarna i säkerhet. Segelsäckar ochliknande får inte blockera nedgångar och luckor. Alla ombord måste veta hur man tar sig ur en brinnande ruff.

Vid omfattande brand måste du vara beredd på att hoppa i vattnet. Värmen vid brand kan bli mycket hög. Måstedu hoppa bör det ske åt lovart och med flytväst på om det är möjligt. Finns livboj/frälsarkrans ombord så glöminte kasta ut den innan du hoppar. Håll dig sedan i närheten av båten för att lättare bli upptäckt.

Gasol

Finns gasol ombord måste huvudventilen stängas och flaskan skyddas mot upphettning. Går inte det skaflaskan föras i säkerhet.

Släckare

Studera bruksanvisningen på släckaren i förväg och ta en genomgång med alla ombord så att de vet hur denska användas. Tömningstiden för en släckare på två kilo är cirka åtta sekunder. Efter att du släckt en brand,avvakta och kontrollera så att branden inte återantänds.

Skyldighet att hjälpa annan båt

Om olyckan inträffar är den som kommer med annan båt enligt lag ”skyldig att lämna all hjälp som är möjlig”.

Efter brand

Kontakta Atlantica efter en brand. Det kan finnas dyrbar utrustning som är oskadd och som kan tas tillvara.

Även om brandkåren har hjälpt till med släckningen ska du kontakta Atlantica för råd om hur du ska göra med den brunna båten.

Detta var ett utdrag ur de tips och råd som finns i Atlanticas säkerhetsguide. I guiden hittar du även information om flera förebyggande åtgärder du kan göra för att förhindra brand.